Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбeкистон Рeспубликаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттeстация комиссиясида В2018.1.DSc/B70 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Қорақалпоқ давлат университетида бажарилган.

03.00.06 – Зоология

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш вебсаҳифасида (www.zoology.uz) ҳамда «Ziyonet» Ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий маслаҳатчи:
Жуманов Муратбай Арепбевич
биология фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:
Акрамова Фируза Джалолиддиновна
биология фанлари доктори, профессор

Бакаев Савриддин Бакаевич
биология фанлари доктори, профессор

Юлдашов Мансур Арзикулович
биология фанлари доктори

Етакчи ташкилот:
Самарқанд давлат университети

Диссертация ҳимояси Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.29.08.2017.B.52.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил «19» июл куни соат 14оо даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232б -уй, Зоология институти мажлислар зали. Тел.: (+99871) 289-04-65, факс (+99871) 289-10-60, Е-mail: zoology@academy.uz).