Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбeкистон Рeспубликаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттeстация комиссиясида В2018.2.PhD/B193 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Термиз давлат университетида бажарилган.

03.00.06 – Зоология

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш вебсаҳифасида(www.zoology.uz) ва «Ziyonet» Ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:
Хуррамов Шукур Хуррамович
биология фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:
Кучбоев Абдурахим Эргашевич
биология фанлари доктори, профессор

Кожевникова Алефтина Григорьевна
биология фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот:
Самарқанд давлат университети

Диссертация ҳимояси Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.29.08.2017.B.52.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 27 декабр куни соат 1200 даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232б -уй, Зоология институти мажлислар зали. Тел.: (+99871) 289-04-65, факс: (+99871) 289-10-60, Е-mail: zoology@academy.uz)


Поделиться ссылкой: