Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2018.1.PhD/B158 рақам  билан рўйхатга олинган.

Диссертация Урганч Давлат университетида бажарилган.

03.00.06 – Зоология

Диссертация  автореферати  уч  тилда  (ўзбек,  рус  ва  инглиз  (резюме))  Илмий  кенгаш  веб-саҳифаси  (www.zoology.uz) ҳамда «ZiyoNet»  Ахборот-таълим  порталида  (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:
Абдуллаев Икрам  Искандарович
биология фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:
Медетов Махсетбай Жапакович
биология фанлари доктори

Хусанов Алишер Каримович
фалсафа фанлари доктори (PhD), доцент

Етакчи ташкилот:
Қорақалпоқ Давлат университети

Диссертация ҳимояси Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc  29.08.2017.B.52.01  рақамли  Илмий  кенгашнинг  2020  йил  «17» январ  куни  соат  1600 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232б уй. Зоология институти  мажлислар  зали.  Тел.:  (+99871)  289-04-65,  факс  (+99871)  289-10-60,  E-mail: zoology@academy.uz)


Поделиться ссылкой: