Биология фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2017.4.PhD/B136 рақам билан рўйхатга олинган.

03.00.06 – Зоология

Диссертация Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институтида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме) Илмий кенгаш веб-саҳифасида (www.zoology.uz) ва «ZiyoNet» Ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:
Мирабдуллаев Искандар Мирбатирович
биология фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:
Боймуродов Хусниддин Тошболтаевич                                   
биология фанлари доктори, профессор                         

Камилов Бахтияр Ганиевич                             
биология фанлари доктори

Етакчи ташкилот:
Андижон давлат университети

Диссертация ҳимояси Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc 29.08.2017.B.52.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил «7» февраль куни соат 1400 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232б уй. Зоология институти мажлислар зали. Тел.: (+99871) 289–04–65, факс (+99871) 289–10–60; E–mail: zoology@academy.uz).


Поделиться ссылкой: