Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.1.PhD/B120. рақам билан рўйхатга олинган.

03.00.06 Зоология

Диссертация Андижон давлат университетида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.zoology.uz) ҳамда «Ziyonet» Ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:
Шакарбоев Эркинжон Бердиқулович
биология фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:
Медетов Махсетбай Жапакович
биология фанлари доктори

Каримқулов Абдулла Тожиқулович
биология фанлари номзоди, доцент

Етакчи ташкилот:
Фарғона давлат университети

Диссертация ҳимояси Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSс.29.08.2017.В.52.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил «7» февраль куни соат 1600даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232б уй, Зоология институти мажлислар зали. Тел.: (+99871) 289-04-65, факс (+99871) 289-10-60, Е-mail: zoology@academy.uz).

 

Поделиться ссылкой: