Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.3.PhD/B381 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Тошкент давлат аграр университетида бажарилган.

03.00.15 – Ихтиология

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус ва инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.zoology.uz) ҳамда «Ziyonet» Ахборот–таълим порталида (www.ziyonet.uz.) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар: Камилов Бахтиёр Ганиевич

биология фанлар доктори

Расмий оппонентлар: Иззатуллаев Зувайд

биология фанлари доктори, профессор

   

Мирзаев Улуғбек Тураевич

биология фанлари номзоди, катта илмий ходим

 
 

Етакчи ташкилот:

 

Бухоро давлат университети

 

Диссертация ҳимояси Зоология институти хузуридаги Dsc.02/30.12.2019.B.52.01 рақамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгашнинг 2020 йил «13» ноябр куни соат 1400 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232б-уй. Зоология институти мажлислар зали. Тел.: (+99871) 289-04-65, факс (+99871) 289-10-60, E-mail: zoology@academy.uz).


Поделиться ссылкой: