Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В.2019.4.DSc/В110 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмийтадқиқот институтида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме) Илмий кенгашнинг вебсаҳифаси (www.zoology.uz) ҳамда «Ziyonet» Ахборот таълим порталига (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий консультант Арипов Ўктам Хаджимуратович

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар: Рўзибаев Нураддин Рахимович

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори

  Жабборов Абдурашит Райимович 

биология фанлари доктори, профессор

  Зокиров Исломжон Илхомжонович

биология фанлари доктори

Етакчи ташкилот:  Самарқанд ветеринария медицинаси институти

Диссертация ҳимояси Зоология институти Dsc.02/30.12.2019.B.52.01 рақамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгашнинг 2021 йил «29» апрель соат 1400 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232буй. Зоология институти мажлислар зали. Тел.: (+99871) 289-04-65, факс: (+99871) 289-10-60, E-mail: zoology@academy.uz).

 

Поделиться ссылкой: