Category: Avtoreferatlar

Аметов Якуб Идрисович “Қорақалпоғистон қушларининг биохилма-хиллиги ва уларни муҳофаза қилиш (фаунаси, экологияси, муҳофазаси)”

21321231

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбeкистон Рeспубликаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттeстация комиссиясида В2018.1.DSc/B70 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Қорақалпоқ давлат университетида бажарилган. 03.00.06 – ...

Абдулазизова Шоира Каримовна “Сурхон-Шеробод водийси ва унинг атрофини ураб турган тоFлардаги куруклик моллюскаларининг биологик хилма-хиллиги”

21321231

Биология фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбeкистон Рeспубликаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттeстация комиссиясида В2018.2 PhD/B190 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Гулистон давлат ...

Кузметов Абдулахмет Раймбердиевич “Ўзбекистон сув омборлари зоопланктон организмларининг фаунаси, экологияси ва амалий аҳамияти”

21321231

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2017.2.DSc/В15 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Ўзбекистон Миллий университетида бажарилган. Диссертация автореферати ...

Юлдашов Мансур Арзикулович “Ўзбекистоннинг турли типдаги сув ҳавзаларида балиқ маҳсулдорлигини оширишнинг биологик асослар”

21321231

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2019.1DSc/В35 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Балиқчилик илмий-тадқиқот институтида бажарилган. Диссертация автореферати ...

Камилов Бахтияр Ганиевич “Ўзбекистонда овланадиган балиқ турларининг репродуктив биологияси xусусиятлари “

21321231

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2017.2DSc/B33 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.15 – Ихтиология Диссертация Балиқчилик илмий-тадқиқот институтида ...

Қудратов Жасур Асилбекович “Нурота тоғлари қориноѐқли моллюскалари (Gastropoda, Pulmonata, Pectinibranchia): таксономияси, биоэкологик хусусиятлари, тарқалиши ва аҳамияти”

21321231

Биология фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбeкистон Рeспубликаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттeстация комиссиясида В2018.4 PhD/B242. рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология ...

Медетов Махсетбай Жапакович “Ўзбекистон арид худудларининг тўғри қанотли ҳашаротлари (Insecta: Orthoptera)”

21321231

Биология фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2018. 2DSc/В57 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология ...

Ганиева Зумрат Абдухакимовна “Anacanthotermes авлоди термитларининг трофик алоқалари”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2017.3.PhD/B112 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Umrqulova Sojida Xusanovna “O‘zbekiston janubidagi Hyalomma avlodi kanalarining faunasi va so‘lak bezi sekretining toksik xususiyatlari”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2017.3.PhD/B112 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация иши Зоология институтида ...