Category: Avtoreferatlar

Собиров Озодбек Тожиматович “Фарғона водийси кокцидлари (Homoptera: Coccinea) фаунаси, морфологияси ва экологик хусусиятлари”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.1.PhD/B120. рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Мусаев Аблатдийн Кераматдинович “Катта Орол денгизи зоопланктони (фаунаси, экологияси, сукцессияси, амалий аҳамияти)”

21321231

Биология фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2017.4.PhD/B136 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Хуррамов Алишер Шукурович “Ўзбекистонда буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликлар нематодалари”

21321231

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2018.2.DSc/В77 рақам билан рўйхатга олинган.. 03.00.06 – Зоология Диссертация Термиз давлат университетида ...

Рахмонов Рашит Рахимович “Бухоро вилоятида овланадиган ҳайвон турлари: фаунаси, экологияси ва барқарор фойдаланилиши”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2018.2.PhD/B196 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Бекчанов Музаффарбек Худайбергенович “Хоразм воҳаси оқиш капалаклари (Lepidoptera: Pieridae) биоэкологияси ва уларни сақлаш муаммолари”

21321231

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2018.1.PhD/B158 рақам  билан рўйхатга олинган. Диссертация Урганч Давлат университетида бажарилган. 03.00.06 – ...

Зокиров Исломжон Илхомжонович “Марказий Фарғонанинг сабзавот-полиз экинлари ҳашаротлари фаунаси ва экологияси “

21321231

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2018.2.DSc/B74 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация Зоология институтида бажарилган. ...

Райимов Аваз Рустамович “Распространение, экология и значение майны Юго-Западного Кызылкума”

21321231

Тема диссертации доктора философии (PhD) по биологическим наукам зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за номером B2018.4.PhD/B245. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Бекмуродов Абдужаббор Сатторович “Сурхондарѐ вилояти анор агроценозлари фитонематодаларининг экологик-фаунистик таҳлили ва паразит турларига қарши интеграллашган кураш чораларини ишлаб чиқиш”

21321231

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбeкистон Рeспубликаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттeстация комиссиясида В2018.2.PhD/B193 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Термиз давлат университетида бажарилган. 03.00.06 – ...

Рахимов Матназар Шомуротович “Шимоли-шарқий Ўзбекистон коллемболалар туркуми фаунаси, тарқалиш ҳусусиятлари ва экологияси”

21321231

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.2.DSc/B96 рақам билан рўйхатга олинган Диссертация Ўзбекистон Миллий университетида бажарилган. Диссертация автореферати ...