Category: Avtoreferatlar

Сапаров Абдирахман Данабаевич “Ўзбекистон сув омборлари Коловраткалари (Rotifera) (фаунаси, экологияси ва амалий аҳамияти)”

21321231

Биология фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2019.2.DSc/B97 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Нукус давлат педагогика ...

Бердибаев Абат Султамуратович “Қорақалпоғистон йиртқич сут эмизувчилари (Mammalia: Carnivora) гельминтлари”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.2.PhD/B194 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Нукус давлат педагогика ...

Омонов Маматқобил Исмоилович “Сурхондарё сур қоракўл қўйлари генофондини сақлашнинг селекцион-генетик асосларини ишлаб чиқиш”

21321231

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В.2019.4.DSc/В110 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институтида ...

Тураева Зухра Ражабоевна “Марказий Ўзбекистон тўғриқанотли (Insecta: Orthoptera) ҳашаротлари фаунаси ва экологияси”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.4.PhD/B166 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Наманган давлат университетида ...

Атамуратова Мухайё Шавкатовна “Оҳангарон дарёси сув ҳавзаларининг ихтиофаунаси “

21321231

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.2.PhD/B162 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация иши  Зоология институтида ...

Рустамов Кахрамон Журабоевич “Термитларга қарши курашда инсектицидли восита тайёрлаш усулини ишлаб чиқиш”

21321231

ТЕРМИТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ИНСЕКТИЦИДЛИ ВОСИТА ТАЙЁРЛАШ УСУЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 03.00.06 – Зоология Диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини ...

Хусанов Алижон Каримович “Тенгқанотли-хартумли ҳашаротлар (Insecta, Homoptera)нинг “паразит-ҳўжайин” тизимидаги морфо-экологик адаптацияси, озуқа ўсимлигига ихтисосланиши ва коэволюцияси”

21321231

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.4.DSc/B108 билан рўйхатга олинган. Диссертация Андижон давлат университетида бажарилган. 03.00.06 – Зоология ...

Канатбаева Турганкул Садуовна “Зарафшон дарёси қуйи оқими сув ҳавзаларида Узоқ Шарқ ўсимликхўр балиқларидан яйлов аквакультурасида фойдаланиш истиқболлари”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.3. PhD/B 379 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Тошкент ...

Умматова Мухайё Эгамбердиевна “Зарафшон дарёси қуйи оқими сув ҳавзаларида карп (Cyprinus carpio L) балиғининг яйлов аквакультураси объекти сифатидаги биологик хусусиятлари”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.3.PhD/B381 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Тошкент давлат аграр ...