Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.2.PhD/B162 рақам билан рўйхатга олинган.

03.00.06 – Зоология

Диссертация иши  Зоология институтида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифасида (www.zoology.uz) ва «ZiyoNet» ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:   Мирзаев Улуғбек Тўраевич
                                    биология фанлари номзоди, катта илмий ходим

Расмий оппонентлар:  Камилов Бахтияр Ганиевич
                                                   биология фанлари доктори

                                                Жумабаев Баходир Ережепович
                                                  биология фанлари номзоди, доцент

Етакчи ташкилот:   Хоразм Маъмун академияси

Диссертация ҳимояси Зоология институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.В.52.01 рақамли Илмий кенгашининг 2021 йил «14» апрель куни соат 14 00 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232б – уй. Зоология институти мажлислар зали. Тел.: (+99871) 289-04-65; факс: (+99871) 289-10-60; Е-mail: zoology@academy.uz