ТЕРМИТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ИНСЕКТИЦИДЛИ ВОСИТА ТАЙЁРЛАШ УСУЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

03.00.06 – Зоология

Диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун

ТАҚДИМНОМА

Фалсафа доктори (PhD) тадқиқот мавзуси Ўзбeкистон Рeспубликаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттeстация комиссиясида B2020.2.PhD/B445 рақам билан рўйхатга олинган.

 Иш Зоология институтида бажарилган.

 Илмий маслаҳатчи:                            Мирзаева Гулнара Саидарифовна

биология фанлари номзоди, катта илмий ходим

Тақдимнома Зоология институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.В.52.01 рақамли Илмий кенгашининг 2021 йил «12» апрел куни соат 10 00 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232б – уй. Зоология институти мажлислар зали. Тел.: (+99871) 289-04-65; факс: (+99871) 289-10-60; Е-mail: zoology@academy.uz