Биология фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.3.DSc/B120 рақам билан рўйхатга олинган.

03.00.06 – Зоология

Диссертация Хоразм Маъмун академиясида бажарилган. Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус ва инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.zoology.uz) ҳамда «ZiyoNet» Ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий маслахатчи: Абдуллаев Икрам Искандарович

биология фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар: Кожевникова Алевтина Григорьевна

биология фанлари доктори, профессор

Медетов Махсетбай Жапакович

биология фанлари доктори

Хусанов Алижон Каримович

биология фанлари доктори, доцент

Етакчи ташкилот: Тошкент Давлат педагогика университети

Диссертация ҳимояси Зоология институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.в.52.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2021 йил «20» декабрь куни соат 1400 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232б-уй, Зоология институти мажлислар зали. Тел.: (+99871) 289-04-65, факс (+99871) 289-10-60, E-mail: zoology@academy.uz).