Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.4.PhD/B316 рақам билан рўйхатга олинган.

03.00.06 – Зоология

Диссертация Зоология институтида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифасида (www.zoology.uz) ва «ZiyoNet» ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар: Холматов Бахтиёр Рустамович

биология фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:           Акрамова Фируза Джалолиддиновна

биология фанлари доктори, профессор

Рахимов Матназар Шомуротович

биология фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Фарғона Давлат университети

Диссертация ҳимояси Зоология институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.В.52.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2023 йил «30» январь куни соат 1500 даги мажлисида бўлиб ўтади (манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232б – уй. Зоология институти мажлислар зали. Тел.: (+99871) 289-04-65; факс: (+99871) 289-10-60; Е-mail: zoology@academy.uz)