Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2022.3.PhD/B441 рақам билан рўйхатга олинган.

03.00.06 – Зоология

Диссертация Зоология институтида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус ва инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифасида (www.zoology.uz) ҳамда «Ziyonet» Ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар: Мирзаева Гулнара Саидарифовна

биология фанлари доктори, профессор

 
Расмий оппонентлар: Медетов Махсетбай Жапакович

биология фанлари доктори, катта илмий ходим

 
Mуминов Боқижон Алимович

биология фанлари номзоди, доцент

 
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети

Диссертация ҳимояси Зоология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.В.52.01 рақамли Илмий кенгашининг 2023 йил 14 март куни соат 1400 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232б-уй.
Зоология институти мажлислар зали. Тел.: (+99871) 289-04-65; факс: (+99871) 289-10-60;
Е-mail: zoology@academy.uz