Биология фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2021.2.DSc/B144 рақам билан рўйхатга олинган.

03.00.06 – Зоология

Диссертация Зоология институтида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус ва инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.zoology.uz) ҳамда «Ziyonet» Ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий консультант: Холматов Бахтиёр Рустамович

биология фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар: Кимсанбоев Хўжамурод Хамроқулович

биология фанлари доктори, профессор

 

Медетов Махсетбай Жапакович

биология фанлари доктори

Зокиров Исломжон Илхомжонович

биология фанлари доктори, доцент

Етакчи ташкилот: Қорақалпоқ давлат университети

Диссертация ҳимояси Зоология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.B.52.01 рақамли илмий кенгашнинг 2023 йил «10» март куни соат 1500 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232б-уй. Зоология институти мажлислар зали. Тел.: (+99871) 289-04-65, факс (+99871) 289-10-60, E-mail: zoology@academy.uz).