Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.2.PhD/B354 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Бухоро давлат университетида бажарилган.

03.00.06 – Зоология

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифасида (www.zoology.uz) ва «ZiyoNet» Ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар: Мирзаев Улуғбек Тўраевич
биология фанлари номзоди, катта илмий ходим
Расмий оппонентлар: Камилов Бахтияр Ганиевич

биология фанлари доктори, профессор

Жумабаев Баходир Ережепович

биология фанлари номзоди, доцент

Етакчи ташкилот: Мирзо Улуғбек номидаги

Ўзбекистон Миллий университети

Диссертация ҳимояси Зоология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.В.52.01 рақамли Илмий кенгашининг 2023 йил 13 июнь куни соат 1500 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100053, Тошкент шаҳри, Боғишамол кўчаси, 232б-уй. Зоология институти мажлислар зали. Тел.: (+99871) 289-04-65; Е-mail: zoology@academy.uz).