Category: Avtoreferatlar

Шамсиев Наим Амонович “Оёқоғитма кўли ихтиофаунаси ва балиқ маҳсулдорлигини ошириш йўллари”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.2.PhD/B354 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Бухоро давлат университетида ...

Бекчанов Худайберган Ўринович “Шимоли – ғарбий Ўзбекистон тангачақанотлилари (Insecta, Lepidoptera) фаунаси ва экологияси”

21321231

Биология фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2021.2.DSc/B144 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Ёрқулов Жавлон Маҳмудович “Зарафшон водийсининг камёб ва хавф остидаги қишловчи қушлари”

21321231

Биология фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2021.2.DSc/B144 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Бўриева Хуршида Парда қизи “Қашқадарё вилояти агробиоценози кокцинеллидлари (Coleoptera, Coccinellidae)”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2022.3.PhD/B441 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Ахмедов Вохиджон Носиржонович “Anacanthotermes авлоди термитларига қарши янги кураш воситаси ва усулларини ишлаб чиқишнинг биологик асослари”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.4.PhD/B316 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Қуватов Асқар Қорақулович “Чирчиқ дарёси сув ҳавзаларининг ихтиофаунаси”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.2.PhD/B321 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Азимов Нодиржон Нуриллоевич “Шимоли-шарқий Ўзбекистон агроландшафт орнитофаунаси”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2021.3.PhD/B19 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Ахмедов Аскар Гильманович “Ўзбекистоннинг Қизилқум чўли чумолилари (Hymenoptera: Formicidae)”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2019.4.PhD/В394 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Зоология институтида бажарилган. ...

Жумаев Фазлиддин Қурбонович “Жануби-Ғарбий Қизилқум герпетофаунаси антропоген таъсири шароитида”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2018.1.PhD/B163 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Ўзбекистон Республикаси Фанлар ...

Ганджаева Лола Атаназаровна “Қуйи Aмударё яримқаттиққанотлилари (Heteroptera) фаунаси, морфологияси ва экологик хусусиятлари”

21321231

Биология фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.3.DSc/B120 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...