Category: Avtoreferatlar

Ахмедов Аскар Гильманович “Ўзбекистоннинг Қизилқум чўли чумолилари (Hymenoptera: Formicidae)”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2019.4.PhD/В394 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Зоология институтида бажарилган. ...

Жумаев Фазлиддин Қурбонович “Жануби-Ғарбий Қизилқум герпетофаунаси антропоген таъсири шароитида”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2018.1.PhD/B163 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Ўзбекистон Республикаси Фанлар ...

Ганджаева Лола Атаназаровна “Қуйи Aмударё яримқаттиққанотлилари (Heteroptera) фаунаси, морфологияси ва экологик хусусиятлари”

21321231

Биология фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.3.DSc/B120 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Мирзаева Гулнара Саидарифовна “Ўзбекистон урбанлашган ҳудудларининг ксилофаг ҳашаротлари”

21321231

Биология фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.2.DSc/B113 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Сапаров Абдирахман Данабаевич “Ўзбекистон сув омборлари Коловраткалари (Rotifera) (фаунаси, экологияси ва амалий аҳамияти)”

21321231

Биология фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2019.2.DSc/B97 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Нукус давлат педагогика ...

Бердибаев Абат Султамуратович “Қорақалпоғистон йиртқич сут эмизувчилари (Mammalia: Carnivora) гельминтлари”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.2.PhD/B194 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Нукус давлат педагогика ...

Омонов Маматқобил Исмоилович “Сурхондарё сур қоракўл қўйлари генофондини сақлашнинг селекцион-генетик асосларини ишлаб чиқиш”

21321231

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В.2019.4.DSc/В110 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институтида ...

Тураева Зухра Ражабоевна “Марказий Ўзбекистон тўғриқанотли (Insecta: Orthoptera) ҳашаротлари фаунаси ва экологияси”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.4.PhD/B166 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Наманган давлат университетида ...

Атамуратова Мухайё Шавкатовна “Оҳангарон дарёси сув ҳавзаларининг ихтиофаунаси “

21321231

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.2.PhD/B162 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация иши  Зоология институтида ...

Рустамов Кахрамон Журабоевич “Термитларга қарши курашда инсектицидли восита тайёрлаш усулини ишлаб чиқиш”

21321231

ТЕРМИТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ИНСЕКТИЦИДЛИ ВОСИТА ТАЙЁРЛАШ УСУЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 03.00.06 – Зоология Диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини ...