Laboratoriya yo‘nalishlari quyidagilardan iborat

 • Parazit nematodalar va quruqlik mollyuskalarning yangi, polimorf va xo‘jalik ahamiyatga ega bo‘lgan turlarining morfologik va molekulyar identifikatsiya qilish, taksonomiyasi va filogeniyasini aniqlashtirish;
 • Tuyoqli hayvonlar nematodalari va ularning oraliq xo‘jayinlari (quruqlik mollyuskalari, yomg‘ir chuvalchanglari, ikki qanotli hashoratlar) tur tarkibi, morfologiyasi, biologiyasini o‘rganish hamda hayvonlarni nematodalar bilan zararlash darajasini o‘rganish;
 • O‘zbekistonda noyob umurtqali hayvonlar, quruqlik mollyuskalari (Gastropoda: Pulmonata, Stylommatophora) va hayvonlarning parazit nematodalarini morfologik va molekulyar aniqlash va inventarizatsiya qilish.
 • Nematodalarning Strongylida va Spirurida turkumlari va quruqlik mollyuska (Gastropoda: Stylommatophora) turlarining molekulyar diagnostikasi (barkoding) usullarini ishlab chiqish;
 • PSR texnologiyasi asosida parazit kasalliklarini ekspress diagnostikasini o‘tkazish, ularni mukammallashtirish; turga xos yangi molekulyar markerlarni yaratish; rDNK nukleotid ketma-ketliklarini halqaro Genbankga (NCBI) kiritish;
 • Peptid bog‘lamga ega bo‘lgan oqsillarni ajratib olish, ular asosida biopreparatlar yaratish va qishloq xo‘jaligi hayvonlari turli xil kasalliklarini davolashda keng foydalanish;
 • Hayvonlar nematodozlariga qarshi mahalliy o‘simliklar asosida yangi nematodotsid ta’sirga ega antgelmintiklarni izlash va sinovdan o‘tkazish hamda ularga qarshi chora chora tadbirlarni ishlab chiqish

Dunyo miqyosidagi laboratoriya yutuqlari

Laboratoriyada o‘tkazilgan klassik morfologiya va molekulyar taksonomiya usullari yordamida Protostrongylidae oilasiga mansub Protostrongylus rufescens, P.hobmaieri, Protostrongylus sp., Spiculocaulus leuckarti va Cystocaulus ocreatus endemik turlarining ribosomal DNK ITS-2 sohasi ilk bor o‘rganildi va halqaro genbank (NCBI) bazasiga joylashtirildi. Shu guruhga taaluqli bo‘lgan genbankda mavjud bo‘lgan 18ta tur nematodalarning molekulyar filogeniyasi o‘rganildi va ma’lumotlari nufuzli jurnallarda chop etildi (Kuchboev et al., 2015, Kuchboev et al., 2017). (Rasm. ITS-2 nukleotidlari asosida Protostrongylidae oilasi turlarining filogenetik
shajarasi).
Undan tashqari qo‘y va qora mollarda parazitlik qiluvchi va shu vaqtgacha olimlar o‘rtasida keskin munozaraga baxsga sababchi bo‘lgan gemonx va ostertagia nematodalarining ikkita baxsli turlari ustida molekulyar-genetik tadqiqot o‘tkazildi. Bu usul yordamida gemonx va ostertagia turlarning risbosomal DNKsining ITS sohasi o‘rganildi va tahlil qilindi. Natijada ikkita gemonx turlari (H.contortus va H.placei) alohida- alohida tur ekanligini, ostertagia turlari (O.ostertagi va O.lyrata) esa mustaqil turlar ekanligini tasdiqlash imkonini berdi (Kuchboyev i dr., 2012, Abramatov et al., 2013, Amirov va Kuchboyev, 2015). Olingan nukleotidlar ketma-ketligi Genbank bazasiga joylashtirildi (NCBI).
Aniqlangan nematodalar ichidan 8ta turi halqaro Genbank (NCBI) bazasiga joylashtirildi va u uchun yangi hisoblandi (Kuchboev et al., 2015).
Mayda shoxli uy hayvonlari ostertagiinozlariga (ostertagioz, marshallagioz, teladorsagioz va boshq.) qarshi mahalliy medapek preparati dala ishlab chiqarish sinovlaridan o‘tkazildi va ularni yuqori samara berganligi aniqlandi.
Nematoda to‘qimasidan xromasoma DNKsi ajratib olish usuli bo‘yicha uslubiy tavsiyanoma chop etildi. Hayvonlar asosiy nematodozlariga qarshi chora tadbirlari bo‘yicha amaliy tavsiyanomalar ishlab chiqildi.
Protostrongilid nematodalari uchun turga xos bo‘lgan praymerlar yaratildi va ixtiro Patentlandi.

scheme

Laboratoriya xodimlari

kuchbaev

Kuchboyev Abduraxim Ergashevich

Lab. mudiri, loyiha rahbari, b.f.d., prof

Qisqacha ilmiy yo‘nalishi

Molekulyar zoologiya, nematodalar,  quruqlik mollyuskalar, yovvoyi umurtqalilar, DNK-barkodlash, molekulyar filogeniyasi va sistematikasi

a_kuchboev@rambler.ru

oybek

Amirov Oybek Olimjonovich

Katta ilmiy xodim, b.f.n.

Qisqacha ilmiy yo‘nalishi

Molekulyar zoologiya, kavsh qaytaruvchi hayvonlar xaxm tizimi nematodalari biologiyasi, morfologiyasi va molekulyar taksonomiyasi

amirovoybek@rambler.ru

karimova

Karimova Roxatoy Raxmatovna

Kichik ilmiy xodim

Qisqacha ilmiy yo‘nalishi

Molekulyar zoologiya, hayvon nematodalari va quruqlik mollyuskalari (oraliq xo‘jayin) ekologiyasi va biologiyasi

krokhatoi@rambler.ru

ubaydullayev

Ubaydullayev Otabek Xayrullo o’g’li

Kichik ilmiy xodim

Qisqacha ilmiy yo‘nalishi

Juft tuyoqli hayvonlar turlarining referens ma’lumotlar bazasini tuzish

otabek1992uz6@gmail.com

sobirov

Sobirov Humoyun Furkatjon o’g’li

Tayanch-doktorant

Qisqacha ilmiy yo‘nalishi

Molekulyar zoologiya, Nematodirus avlodi nematodalari tur tarkibi, morfologiyasi va taksonomiyasi.

xmirzo0524@gmail.com

zikriyoyev

Zikriyoyev Alixon Islom o’g’li

Laborant

Qisqacha ilmiy yo‘nalishi

Juft tuyoqli hayvonlar turlarining referens ma’lumotlar bazasini tuzish

alixonzikriyoyev30@gmail.com

Respublika va xorijiy grantlar raqami va nomi

 • 2012-2014 yy. mo‘ljallangan «Tuyoqli hayvonlar nematodozlari sonini nazorat qilish va molekulyar-genetik diagnostika usullarini ishlab chiqish» mavzusidagi A9-FA-0-53289 amaliy loyihasi.
 • 2015-2017 yy. mo‘ljallangan FA-A8-T004 “Kavsh qaytaruvchi hayvonlar ovqat hazm qilish tizimi nematodalari polimorf turlarining molekulyar identifikatsiyasi va qo‘zg‘atuvchisining sonini nazorat qilish” amaliy loyihasi.
 • 2018-2020 yy. mo‘ljallangan PZ-2017092035 raqamli ”Kavsh qaytaruvchi hayvonlarning nematodalari, invaziya diagnostikasi va profilaktikasining usullarini ishlab chiqish”

Monografiya, o‘quv qo‘llanma va darsliklar, tavsiyanomalar

Позилов А., Кучбоев А.Э. Ўзбекистонда уй ва ёввойи ҳайвонлар гельминтларининг оралиқ хўжайини – қуруқлик моллюскалар (аниқлагич – атлас). Тошкент, 2017. 75 б.
biomon2
biomon3
biomon4
 1. Pozilov A., Kuchboyev A.E. O‘zbekistonda uy va yovvoyi hayvonlar gelmintlarining oraliq xo‘jayini – quruqlik mollyuskalar (aniqlagich – atlas). Toshkent, 2017. 75 b.
 2. Kuchboyev A.E., Shakarboyev E.B., Amirov O.O., Karimova R.R. Kavsh qaytaruvchilar hazm qilish organlarining asosiy nematodozlari, diagnostikasi va ularga qarshi kurash chora-tadbirlari (tavsiyanoma).
  Toshkent, 2016. 43 b.
 3. Kuchboyev A.E., Karimova R.R., Pazilov A., Egamberdiyev M.X., Ruziyev B.X. Quruqlik mollyuskalari ishtirokida rivojlanadigan gelmintozlar va ularning oldini olish chora-tadbirlari. Tavsiyanoma. Toshkent, 2017. 40 b.
 4. Patent, mualliflik guvohnomalari. Kuchboyev A.E., Amirov O.O., Karimova R.R. Polimeraza zanjirli reaksiya (PSR) usuli yordamida hayvonlar protostrongilyozi qo‘zg‘atuvchisining turli rivojlanish bosqichlarida differensial DNK-diagnostika qilish
  Patent na izobreteniye. № IAP 05381/ 02.03. 2017.

Tadqiqotlar bo‘yicha xalqaro fond sertifikatlari va patentlari

Impakt faktorga ega jurnallarda chiqqan maqolalar

 1. Kuchboev A., Egamberdiev M., Karimova R., Asakawa M. Prevalence and molecular identification of larval parasite of Dicrocoelium dendriticum from intermediate hosts (Gastropoda) in Uzbekistan// Frontline of Parasitology: The 88th Annual Meeting of the Japanese Society of Parasitology, 15-16 March, 2019. Nagasaki University, Japan. Nagasaki, 2019. P.87.
 2. Kuchboev A.E., Krücken J., Karimova R.R., Ruziev B.H., PazilovА. Infection levels of protostrongylid nematodes in definitive caprine and intermediate gastropod hosts from Uzbekistan // Journal of Helminthology. – , 2017. 91 (2). – P. 235-243 (IF-1.63).
 3. Kuchboev A., Karimova R.R., Egamberdiev M.H., Endoh D., Asakawa M. Molecular survey of gastropods as intermediate hosts of protostrongylid nematodes in Uzbekistan // Jpn. J. Vet. Parasitol., 2017, 16 (1-2). P.1-10 (IF-0.4).
 4. Kuchboev A.E, Karimova R.R, Pazilov A., Ruziev B.H., Amirov O.O. Terrestrial mollusks of Uzbekistan – intermediate hosts of protostrongylids (Nematoda: Protostrongylidae) // Russian parasitological journal. – M., 2017. – T.39. – Вып. 1. – P. 48-54 (IF-0.1).
 5. Amirov O.O, Karimova R.R, Shakariev E.B, Kuchboev A.E, Kuznetsov D.N. Nematodes of the digestive system of domestic ruminant Uzbekistan // Russian parasitological journal. – M., 2016. – T.38. N4. – P.439-446 (IF-0.1).
 6. Kuchboev, A. E., Amirov, O.O., Karimova, R. R. and Asakawa, M. Nematodes in the digestive tract of domestic ruminants in Uzbekistan // Jpn. J. Vet. Parasitol. – 2016. 15. – P.124-129 (IF-0.4).
 7. Kuchboev A.E, Amirov O.O, Shakariev E.B, Karimova R.R, Golovanov V.I, Abramatov M.B, Kuznetsov DN. Epizootology of parabronemosis of domestic ruminant Uzbekistan // Journal of Veterinary. Moscow, 2016, -№4. -C.28-31 (IF-0.4).
 8. Azimov D, Saparov K, Akramova F, Kuchboev A, Gaipova M, Golovanov V, Shakarbaev U.A. Nematodes of the genus Setaria Viborg, 1795 (Filariina: Setaridae) – parasites of animals of Uzbekistan: morphological and molecular approaches to their differentiation. Russian parasitological journal. – Moscow, 2015. – № 4. – P. 10-16 (IF-0.1)
 9. Kuchboev A.E., Krucken J., Ruziev B.H., von Samson-Himmelstjerna G. Molecular phylogeny and diagnosis of species of the family Protostrongylidae from caprine hosts in Uzbekistan// Parasitology Research 2015, 114 (4): 1355-1364.
 10. Kuchboev A.E, Karimova R.R, Ruziev B.Kh., Salakhutdinov I.B, Egamberdiev Sh.Sh. Morphological and molecular characteristics of some nematode species of the family Protostrongylidae Leiper, 1926 // Russian Parasitological Journal, 2015. – No. 3. – P. 7-14 (IF-0.1).
 11. Abramatov M.B., Amirov O.O., Kuchboev A.E., Khalilov I.M., Abdurakhmanov I.Y. Morphological and Molecular characterization of species Haemonchus contortus and H. placei (Nematoda: Trichostrongylidae) from Uzbekistan by sequences of the second internal transcribed spacer of ribosomal DNA// Scientia Parasitologica, 2013, 14 (3): 115-120.
 12. Saparov K., Akramova F., Azimov D., Golovanov V., Kuchboev A. Biodiversity of filariae (Nematoda: Filariata), parasites of birds in Uzbekistan//Turkish Journal of Zoology, 2013 (37): 746-752.
 13. 1. Kuchboev A., Egamberdiev M., Karimova R., Amirov O., Asakawa M. Occurrence of Larval Dicrocoeliun dentriticum and Brachylaima sp. in Gastropod Intermediate Hosts from Fergana Valley, Uzbekistan. Pakistan Journal of Zoology, 2020, 52 (3). P.1157-1160. https://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/20190320060356  (Scopus IF- 0.9)
 14. Abramatov M. B., Kuchboev A. E. Azimov D. A. Morfologicheskie osobennosti vidov Haemonchus contortus and H. placei (Nematoda: Trichostrongylidae)// scientific bulletin of NamDU, 2020, No. 5. -P. 66-73.
 15. Najmiddinov E.Kh., Kuchboev A.E., Amirov O.O., Abdinazarov Kh.Kh., Madumarov M.J. Helminths of fish in water bodies of Fergana region// Scientific bulletin of NamDU, 2020, No. 5. -P. 73-79.
 16. Karimova R.R., Komilov B.J., Amirov O.O., Sobirova H.G’., Eshbakova K.A., Kakharov B.A., Kuchboev A.E. Effect of plant extracts with anthelmintic properties on animal gastrointestinal nematodes (in vitro) // Scientific and practical journal of Infection, Immunity and Pharmacology. 2020, 3. – P. 91-95.
 17.  Kuchboev A., Sobirova K., Karimova R., Amirov O., Samson-Himmelstjerna G., Krucken J. Molecular analysis of polymorphic species of the genus Marshallagia (Nematoda: Ostertagiinae). 2020. Parasites Vectors 13, 411 https://doi.org/10.1186/s13071-020-04265-1  (Scopus IF- 3.1)
 18. Najmiddinov E.Kh., Kuchboev A.E., Mukhammadiev M.A. Fauna helmintov obyknovennoy marinki Schizothorax eurystomus Kessler, 1972 verkhovev reki Syrdari//Uzbekskiy biologicheskiy zhurl, 2020. N5. P. 55-59.
 19. Kuchboev A.E., Sobirov X.F., Amirov O.O., Karimova R.R., Madumarov M.J., Abdurakhimov A., Abdullaev A.A. Molecular-genetic identification of Bukhara deer (Cervus elaphus bactrianus Lydekker, 1900) in Uzbekistan // Khorezm Ma’mun Academy newsletter: scientific journal, 2021. 2. P. 22-27.
 20. Madumarov M.J., Kuchboev A.E. Daphnia are intermediate hosts of the nematode Echinuria uncinata (Nematoda: Acuariidae)// Newsletter of Khorezm Ma’mun Academy: scientific journal, 2021. 2. P. 27-32.
 21. Amirov O.O., Kuchboev A.E., Sobirova H.G., Karimova R.R., Omonov S.N. Effect of Plant Extracts on the Gastrointestinal Nematodes of Ruminants in Uzbekistan // Advances in Animal and Veterinary Sciences, 2021. Vol: 9(9); P.1396-1400. https://nexusacademicpublishers.com/journal/4  (Scopus IF- 0.9)
 22. Madumarov M.M., Kuchboev A.E., Abdunazarov H.Kh., Amirov O.O. Development of the parasite nematode Echinuria uncinata (Nematoda: Acuariidae) in the intermediate host Daphnia magna, in Uzbekistan // Egyptian Journal of Aquatic Biology of Fisheries. – 2021, Vol 25(6); – P. 43-48. https://ejabf.journals.ekb.eg/article_210299.html  (Scopus IF- 0.8)
 23. Kuchboev A.E, Najmidinov E.Kh., Mukhamediev M.A., Karimova R.R., Yildiz K. Morphological and ecological features of some nematodes of the genus Rhabdochona in marinka obtained from Fergana Valley, Uzbekistan. Journal of Parasitic Diseases, 45(4), 1084-1089. http://doi.org/10.1007/s12639-021-01409-7  (Scopus IF-0.9)
 24. Kuchboev A., Amirov O., Soliyeva G., Karimova R., Sabirov H., Abramatov M., Kakhramanov B. Morphological and molecular identification of three species Teladorsagia (Nematoda: Trichostrongylidae) in sheep, Uzbekistan // IOP Conference Series : Earth and Environmental Science, 2021. Vol: 939; 012078. P. 1-7. http://doi:10.1088/1755-1315/939/1/012078
 25. Sobirov H.F., Kuchboev A.E., Amirov O.O., Karimova R.R., Abdullaev A.A. Molecular identification of rare species of wild sheep (Ovis ammon severtzovi and O. vignei arkal) in Uzbekistan// News of KarDU, 2022. 2/1. P. 102-106.
 26. Ikromov E.E., Ikromov E.F., Kuchboev A.E., Amirov O.O. New species of trematode metacercariae (Echinostomatidae and Diplostomatidae) from the lake frog for the fauna of Uzbekistan. Biological Sciences of Kazakhstan, 2022, N1, P.8-13.
 27. Abramatov M., Kuchboev A., Ruziev B., Sobirov Kh. Diversity of Gastrointestinal Nematodes in Domestic Ruminants of Uzbekistan // Pakistan Journal of Zoology. 2022, 54(5) P.2445-2448, DOI: https://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/20210629120602  (Scopus IF- 0.8)
 28. Kuchboev AE, Krücken J. Prevalence, Intensity of Infection and Molecular Diagnosis of Mixed Infections with Metastrongylus spp. (Metastrongylidae) in Wild Boars in Uzbekistan. Pathogens. 2022; 11(11):1316. https://doi.org/10.3390/pathogens11111316  (Scopus IF- 4.5)
 29. Kuchboev A., Eamberdiyev M. Morphological and molecular identification of land molluscs as intermediate hosts of lungworms. Advances in Animal and Veterinary Sciences, 2023. Vol: 11(1); P.57-64. http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2023/11.1.57.64 (Scopus IF- 1.0)

Laboratoriyaning istiqbol yo‘nalishlari

Laboratoriya xodimlari turli guruhga mansub hayvonlarning parazit gelmintlari va ularning oraliq xo’jayinlarining (quruqlik mollyuskalari, yomg’ir chuvalchanglari, ikki qanotli hashorotlar) turlar tarkibi, tarqalishi, molekulyar taksonomiyasi va filogeniyasini o’rganish hamda asosiy gelmintozlarga qarshi kurash chora tadbirlari borasidagi muammolar bilan shug’ullanmoqda.

Ayniqsa, bioinformatik tahlil qilingan ribosoma va mitoxondrial DNK nukleotidlar ketma-ketliklari asosida keng tarqalgan oshqozon ichak va o’pka nematodalarini tezkor aniqlash maqsadida turlarga xos bo’lgan alel praymerlar yaratilmoqda. Bu kelajakda veterinariya amaliyotida parazit nematodalarning molekulyar diagnostikasi uchun PSR-tahlili tizimida foydalanish mumkin bo’ladi.

Kelajakda alohida guruh parazit nematodalarning morfologik va molekulyar taksonomiyasi, filogeniyasi va evolyutsiyasi o’rganish orqali ular sistematikasiga aniqlik kiritiladi. Undan tashqari, oqsil-gen tizimining o’zaro bir-biriga bog’liqligi asosida turli xil antigelmintik preparatlarga gelmintlarning resistentligini o’rganish borasida tadqiqotlar olib boriladi.

Parazitar kasalliklarning immuno-ferment tahlili qilish ishlari ham amalga oshiriladi. Bu borada laboratoriyadagi yosh mutaxassislarni molekulyar biologiya va bioinformatika sohasida rivojlangan davlatlarga malakasini oshirish uchun stajirovkaga yuboriladi.

Undan tashqari, peptid bog’lamga ega bo’lgan oqsillarni ajratib olish, ular asosida biopreparatlar yaratish va bu preparatlarni qishloq xo’jaligi hayvonlari turli xil kasalliklarini davolashda keng foydalanish mumkin.

Laboratoriya ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish uchun kerak bo’lgan barcha zamonaviy asbob-uskunalar va jihozlar bilan ta’minlangan.