Laboratoriyaning asosiy ustivor yo‘nalishlari

 • • Umurtqali hayvonlar endo va ektoparazitlari populyatsion ekologiyasi filogeniyasi, evolyutsiyasi va taksonomiyasi;
  • Parazitlar molekulyar biologiyasi va “parazit-xo‘jayin” tizimi xarakatlanishi qonuniyatlari;
  • Biogeotsenozlarda assotsiativ invaziyalar epizootik jarayoni monitoringi;
  • Tabiiy va urbanizatsiyalashgan ekosistemalarda trematoda serkariyalari va nematoda lichinkalari bilan hayvonlarni zararlash strategiyasi – original ilmiy tadqiqotlar yo‘nalishini rivojlantirish;
  • Odam va hayvonlar transmissiv kasalliklari tabiiy o‘choqlari muammolari;
  • Parazitar kasalliklarni profilaktika qilishning yuqori texnologiyali usul va vositalarini ishlab chiqish.
infection-300x225

Dunyo miqyosidagi laboratoriya yutuqlari

Akademik D.A. Azimov, qator halqaro mukofatlarga sazovor bo‘lgan, jumladan, akademik K.I. Skryabinning yubiley medali (Rossiya, 1984), Ben-Gurion universitetining yubiley medali (Isroil, 1998), Birinchi Halqaro “Metsenatы stoletiya” jamoatchilik mukofatining laureati (Rossiya, 2007), “Vo imya jizn na zemle” medali (Rossiya, 2007) bilan taqdirlangan.

Respublika va xorijiy grantlar (2007-2017 yillar)

 • FA-F3-T087 «O‘zbekistonda bioxilma-xillikning tarkibiy qismi – umurtqasizlar strukturasi, harakatlanishi va evolyutsiyasi» (2007-2011)
 • FA-F5-T230 «Suv va quruqlik ekosistemalarida parazitar tizim tarkibiy qismlarining shakllanishi va harakatlanish qonuniyatlari» (2012-2016 yy.)
 • T.7-16 «Ovlanadigan baliqlar – oq amur (Ctenopharyngodon idella) va oq do‘ngpeshona baliqlarning (Hypophthalminchthys molitrix) endogelmintlari faunasi va O‘zbekistonning shimoli-sharqiy suv havzalarida ularning shakllanish yo‘llari» (2016-2017)
 • VA-FA-F-5-007 «O‘zbekiston hayvonlari parazitlari – Spirurida Chitwood, 1933 turkumi nematodalari populyatsion ekologiyasi, evolyutsiyasi va taksonomiyasi» (2017-2020 yy.)

Monografiyalar

 1. Шакарбоев Э.Б., Акрамова Ф.Д., Азимов Д.А. Трематоды – паразиты позвоночных Узбекистана. -Ташкент, 2012. – 216 с.
 2. Азимов Д.А., Шакарбаев У.А., Акрамова Ф.Д., Шакарбоев Э.Б. Ориентобильгарции – трематоды млекопитающих. -Ташкент: Фан, 2014. – 224 с.
 3. Азимов Д.А., Дадаев С.Д., Акрамова Ф.Д., Сапаров К.А. Гельминты жвачных животных Узбекистана. – Ташкент: Фан, 2015. – 224 с.
 4. Мирзаева А.У., Умрқулова С.Х., Акрамова Ф.Д. Иксодоидные клещи эктопаразиты животных Узбекистана: монография. – Молдова, Lambert, 2017. – 64 с.
monografiya-1
monografiya-2
monografiya-3
monografiya-4

Darslik va spravochniklar

 • Азимов Д.А., Меркутов Э. Н., Шакарбаев Э.Б., Исакова Д.Т., Головонов В.И. Болезни птиц. Справочник. -Ташкент, 2012. С. 122 – 130.
 • Isakova D.T., Shakarboyev E.B. Veterinariya parazitologiyasi. Kasb-hunar kollejlari uchun o’quv qo’llanma. –T.: “Noshir”, 2013. -252 bet.
book1
book2

Impakt faktorga ega jurnallarda chiqqan maqolalar (2012-2017 yillar) ro‘yxati

 1. Kuchboev A.E., Karimova R.R., Ruziev B.X., Azimov D.A. Ecological aspects of nematodes of the family Protostrongylidae, parasites of Bovidae // J. Scientia Parasitologica. – Cluj-Napoca, Romania, 2012. – Vol. 13. – P. 17-25. IF-10.
 2. Kuchboev A.E., Abramatov M.B., Khalilov I.M., Abdurakhmanov I.Y., Azimov D.A. A comparative study of the second internal transcribed spicer (ITS 2) of ribosomal DNK of species Haemonchus contortus and placei (Nematoda: Trichostrongylidae) // European multicolloquium of Parasitology Emop XI. – Cluj-Napoca, Romania, 2012. – P. 455. IF-2.10.
 3. Saparov K., Akramova F., Azimov D., Golovanov V., Kuchboev A. Biodiversity of filariae (Nematoda: Filariata), parasites of birds in Uzbekistan // Turkish journalof Zoology. – Turk, 2013. – № – P. 746-752. IF-0.880.
 4. Shakarbaev U.A., Mingbaev A.S., Akramova F.D., Shakarboev E.B., AzimovD.A. Changes in the structure and functions of mollusc organs under the effect of Orientobilharzia turkestanica larvae // Vestnik zoologii. -Kiev, 2013. – Т. 47. -№ 5. – С. 457-461.IF-28.
 5. Saparov K.A., Akramova F.D., Azimov D.A., Golovanov V.I. Study of biology, morphology and taxonomy of the nematode Stephanofilaria assamensis (Filariina, Stephanofilariidae) // Vestnik zoologii. – Kiev, 2014. – №48 (3). – P. 269-274. IF-28.
 6. Shakarboyev E., Safarova F., Azimov J., Urimbetov A. Fauna, ekologiya and taxonomy of Cupriniformes fish helminths in Uzbekistan // Journal of Microbiology, Biotexnology and Food sciences. – Slavakiya: Nitra, 2015. – № 5.1. – P. 88-91.IF-9801
 7. Safarova F.E., Akramova F.D., Azimov D.A., Golovanov V.I., Shakarboev E.B. Endohelminths of Cypriniform fish from waterbodies of the Syrdarya river: fauna and distribution // Vistnik zoologii – Kiev, 2015. – 49 (1). – 451-458.IF-0.28.
 8. Сапаров К.А., Голованов В.И., Акрамова Ф.Д., Шакарбоев Э.Б., Азимов Д.А. Эколого-фаунистический анализ нематод подотряда Filariata – паразитов млекопитающих Узбекистана // Российский паразитологический журнал. – Москва, 2012. № 4. – С. 29-37. IF-0.25.
 9. Шакарбаев У.А., Сафарова Ф.Э., Акрамова Ф.Д., Шакарбоев Э.Б., Голованов В.И., Азимов Д.А. Церкарии трематод, развивающихся в моллюсках семейства Lymnaeidae Rafinesque, 1845 водоемов реки Сырдарьи // Российкий паразитологический журнал. – Москва, 2013. – №4. – С. 30 – 33. IF-0.25.
 10. Сафарова Ф.Э., Шакарбаев У.А., Акрамова Ф.Д., ГоловановВ.И. Фауна, особенности распространения и экологии трематод карпообразных (Cypriniformes) водоемов реки Сырдарьи // Российский паразитологический журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С.44-48. IF-0.25.
 11. Азимов Д.А., Сапаров К.А., Акрамова Ф.Д., Кучбoев А.Э., Гаипова М.Э., Голованов В.И., ШакарбаевУ.А. Нематоды рода Setaria Viborg, 1795 (Filariina: Setaridae) – паразитов животных Узбекистана: морфологические и молекулярные подходы к их дифференциации // Российский паразитологический журнал. – Москва, 2015. – Вып. 4. – С. 10-16.IF-0.25.
 12. Мирзаева А.У., Акрамова Ф.Д., Хушмаов С.Х. О физиологических механизмах действия секретов слюнных желез клещей Argas persicus Oken, 1818 (Argasidae, Argas) // Российский паразитологический журнал. – Москва, 2016. Т. 35. Вып.1. – С. 24-29. IF-0.25.
 13. Акрамова Ф.Д., Умркулова С.Х., Азимов Д.А., Голованов В.И. Иксодовые клещи северо-востока Узбекистана: фауна, особенности распространения и экологии // Российский паразитологический журнал. — М., 2016. – Т.37. -Вып. 3. -С. 291–295. IF-0.25
 14. Кучбоев А.Э., Амиров О.О., Шакарбоев Э.Б., Каримова Р.Р., Голованов В.И., Абраматов М.Б., Кузнецов Д.Н. Эпизоотология парабранемоза домашных жвачных Узбекистана // Ветеринария. –Москва, 2016. -№4. –С.28-31. IF-0.417.
 15. Шакарбаев У.А.,АкрамоваФ.Д.,АзимовД.А. Melanoides kainarensis – новый промежуточный хозяин трематоды Philophthalmus lucipetus (Trematoda, Philophthalmidae) //Российский паразитологический журнал. – Москва, 2016. Т. 36. – Вып. 2 . – С.183-191. IF-0.25.
 16. Шакарбоев Э.Б., Сафарова Ф.Д., Азимов Д.А., Акрамова Ф.Д. Распространение лигулидозов карпообразных рыб в водоемах северо-востока Узбекистана // Ветеринария. –Москва, 2016. -№9. –С.32-34. IF-0.417.
 17. Akramova F.D., Medetov M.J., Shakarboyev U.A., Azimov D.A. Locusts (Orthoptera: Acrididae) as intermediate hosts of nematodes Aprocta cylindrical and Diplotriaena isabellina (Filariina: Aproctidae, Diplotriaenidae) in Uzbekistan // Journal of Novel Applied Sciences. – UAE, Sharja, – № 6-1. – P. 28-33. IF-0.455.
 18. Mirzayeva A.U., Umrqulova S.Kh., Akramova F.D. Anticoagulant and hypotensive action of salivary gland secretion of Ornithodoros tartakovskyi and Hyalomma asiaticum mites // European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. – India, 2017. V. 4. Issue 01. – Р. 45 – 48. IF-4.382.
 19. Umrkulova Kh., Mirzayeva A.U., Malikov I.R. Composition and toxicity of poisons produced byticks of families of the Ixodidae and the Argasidae // European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. – India, 2017. V. 4. Issue 6. – Р. 155-157. IF-4.382.
 20. Umrkulova S.Kh., Malikov I.R. Ticks of the genera Hyalomma [Acari: Parasitiformes, Ixodidae] in Uzbekistan: fauna, biology and ecology // European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. – India, 2017. V. 4. Issue 6. – Р. 12-15. IF-4.382.
 21. Гаипова М.Э., Акрамова Ф.Д., Сапаров К.А., Азимов Д.А., Шакарбаев У.А. Фауна и экология гельминтов крупного рогатого скота (Bos taurus ) Центрального Узбекистана // Российский паразитологический журнал. – М., 2016. – Т.38. -Вып. 4. -С. 6 – 13. IF-0.28
 22. Шакарбоев Э.Б., Азимов Д.А., Голованов В.И., Кузнецов Д.Н., Урымбетов А.А., Каниязов А.Ж. Гельминты лошадей Узбекистана // Ветеринария. –Москва, 2017. -№5. -С.29-31. IF-0.417
 23. Сафарова Ф.Э., Шакарбоев Э.Б., Шакарбаев У.А., Акрамова Ф.Д., Азимов Д.А., Трематоды рода Diplostomum: фауна церкарий и метацеркарий, особенности распространения и экологии в бассейне реки Сырдарьи // Российский паразитологический журнал. – Москва, 2017. – № 1. – С. 59-65.IF-0.28

Tavsiyanomalar

 1. Азимов Д.А., Сапаров К.А., Акрамова Ф.Д., Голованов В.И., Шакарбоев Э.Б., Дадаев С.Д. Профилактика филяриатозов жвачных животных Узбекистана (Рекомендация). – Ташкент, 2015. – 35 с.
 2. Азимов Д.А., Шакарбаев У.А., Акрамова Ф.Д., Шакарбоев Э.Б., Маматқулов Д.А., Голованов В.И. Ориентобильгарциоз: профилактика ва кураш чоралари. Тавсиянома. –Тошкент: ЎзР ФА кичик босмахонаси, 2016. – 35 б.
 3. Сафарова Ф.Э., Шакарбоев Э.Б., Акрамова Ф.Д., Азимов Д.А., Голованов В.И. Карпсимон балиқлар гельминтозлари ва улаога қарши кураш чора-тадбирлари бўйича тавсиялар. Тавсиянома. –Тошкент, 2016. – 35 б.
 4. Шакарбоев Э.Б., Сафарова Ф.Э., Азимов Д.А., Акрамова Ф.Д., Мирзаев У.Т., Голованов В.И. Оқ амур ва оқ дўнгпешона балиқларининг гельминтозлари ва инвазияга қарши чора-тадбирлари. Тавсиянома. –Тошкент, 2017. – 52 б.